[terug]

Nieuws:

Dinsdag Juli 10 17:17:00 UTC 2008
Voorstellen: Geen schaduwregering besluiten publiceren, omdat:
Het belangrijkste onderwerp de economie is, en alles wat daarmee samenhangt. Het antwoord op elk probleem (min of meer) heeft niet direct betrekking op het deelonderwerp, maar het corrigeren van de wettelijke context. Voorbeeld: hoe hoog moet het loon van leraren zijn ? Antwoord: werknemers moeten de macht krijgen over hun bedrijf. Wat moet worden gedaan aan "top lonen" ? Het investerings-wezen moet worden genationaliseerd. Nadat het economische model is gecorrigeerd is de situatie naar verwachting dermate anders, dat dan nieuwe problemen nieuwe antwoorden nodig hebben. De correctie van het economische model is elders al uitgebreid ontwikkeld.

Voor internationale problemen zoals oorlog & vrede geldt hetzelfde: zie grondwet: doe dat eerst.

Er zijn wel wat onderwerpen die buiten de economie/grondwet voorstel vallen, daarover kan wel wat worden gemeld.

Voorstel: aangenomen 1 - 0. Hoi !

Wetgeving scholen, vrijheid van onderwijs invulling, behalve eis leren schrijven/rekenen.

Voorstel: Scholen mogen zelf weten wat ze hun kinderen leren. Ouders hebben het recht te kiezen waar hun kind heen gaat, mits de leer-wil van het kind niet significant wordt gefrustreerd. Hiermee wordt een divers opleiding-stelsel beoogd, waarin wat werkt naar verwachting langer blijft bestaan. Verschillende scholen worden verschillende experimenten, en/of richten zich op diverse doelgroepen (inclusief religieuze verschillen). In het belang van de experimentele waarde moeten alle scholen openheid geven aan alle integere onderzoeken van betrouwbaar geachte instellingen naar de effecten van een school (school-type), met inachtneming van veronderstelde privacy behoefte van studenten. Echter: alle kinderen moeten goed leren lezen en schrijven in het Nederlands, en voldoende leren basis rekenen; zo niet dan kunnen ouders en/of school aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Een en ander uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van het kind (als het kind niet kan leren schrijven, kan dat ook niet geŽist worden.) Dit voorstel doet geen uitspraak over het wel/niet hebben van een leer/schoolplicht. Verwachting is dat scholen die kinderen (te) weinig leren het niet lang zullen overleven als de mogelijke negatieve gevolgen zichtbaar worden.

Aangenomen: 1 - 0.

Milieu:

Gebruik van milieu-belastende mijn stoffen moet duurder worden, in overleg met (milieu-) wetenschappers die een iets voorzichtige politiek voorstaan ten opzichte van het gemiddelde van alle wetenschappers. We hebben maar 1 aarde, we hebben de plicht om er dus extra voorzichtig mee te zijn. Ook is er veel te veel overbodig luxe gebruik van de natuurlijke hulpbronnen met een zeer laag geluks-rendement voor de mensheid (als niet een negatief rendement), dat is het risico niet waard.

Bij milieu maatregelen mag niet gekeken worden naar wat andere landen wel/niet doen, wij doen wat we moeten doen unilateraal en als moet als voorbeeld. Hierbij kunnen we uit gaan van een berekening: als iedereen doet zoals ons, zijn we dan duurzaam bezig ? Zijn we eenmaal duurzaam bezig dan is het ook goed genoeg, en kan de overblijvende capaciteit worden gebruikt voor "overbodige luxe," etc. Het absoluut haalbare minimum aan vervuiling is niet het doel, duurzaamheid en met bezit van een mooie rijke natuur is in principe genoeg.

Bedrijfstakken die hierdoor in de moeilijkheden komen mogen worden gesteund met geld. Ook geld voor ondersteuning/omscholing van werknemers die werk wellicht verliezen als bepaalde sectoren krimpen door milieubeleid. Milieu beleid is in het algemeen belang, de kosten horen dus ook op iedereen terug te komen, en niet vooral op mensen die nou net de pech hebben in een sterk vervuilende sector te werken.

Privť personen worden niet gecompenseerd: ga meer fietsen, ga minder vliegen. Een mooie en leefbare milieu/natuur kost geld, er moeten offers voor worden gebracht. Die offers zullen zich (mijns inziens) veelvoudig terugbetalen in andersoortig geluk.

Minima met uitkering worden volledig gecompenseerd voor eventuele extra kosten door milieu-maatregelen, zonder te eisen dat ze "extra groen" moeten worden relatief de rest van de bevolking. Dit is geen milieu-maatregel logica, maar sociaal-economisch.

Water kering:

In ruime mate aan waterkering werken. Zorgen dat stelsel gecompartmentaliseerd is (als het dat niet al is ?), zodat er voldoende vlucht gebieden zijn waar de dijk ook breekt. Dit als lange termijn-project, omdat het zo duur is. Theoretische ramp-simulaties doen (universiteiten etc), infrastructurele (passieve) oplossingen. Voorbeeld: een trein-spoor kan tegelijk dienst doen als (tijdelijke) waterkering zodat achterliggende gebied meer tijd heeft om te vluchten naar ... (als dit soort dingen al niet wordt gedaan).

Investeren:

- Meer onderzoek en gebruik niet milieu belastende verpakkingen, met als doel bijna alle verpakkingen afbreekbaar of eeuwig recyclebaar te maken, en dat afbreken/recyclen dan ook te gaan doen.
- Meer (geld voor) publiek gezondheidszorg onderzoek.
- Genoeg geld voor zeer goede ouderen-zorg, vooral "dagelijks leven" kosten van de meeste ouderen.
- Pensioen leeftijd afhankelijk van beroep. Zoeken naar mogelijkheden om 'gepensioneerden' beroepen te geven die ze leuk vinden, zoals leiding gevent (doorgeven van ervaring), of weinig belastende beroepen, op vrijwillige basis, met als doel kwaliteit van leven te verhogen en capaciteit en kennis niet zomaar weg te laten glijden.
- Geen kernenergie, meer onderzoek/subsidie voor prive energie opwekking zoals zonnecellen.

Oorlog:

Er komt een groot onderzoek naar de Irak oorlog en de eventuele misleiding van regering en media. De rechter zal moeten bepalen of verdachten vlucht-gevaarlijk zijn (naar de VS?).

Geheim bestuur:

Geheime bestuursvergaderingen (samenzwerings-achtige taferelen) worden verboden (of de bestaande wetgeving hierover wordt gehandhaafd en uitgevoerd) voor mensen die in het belang van de democratie regeringsbesluiten moeten nemen op basis van publiek politiek debat. Uiteraard kunnen informele gesprekken tussen mensen niet worden verboden, maar uitgebreide geheime ontmoetingen van bekende leidersfiguren waar we dan vervolgens niets van te weten komen kunnen wel worden verboden. Ook is het mogelijk een informatieplicht in te stellen die ook kan gelden voor informele gesprekken tussen leiding gevenden, om zo het bestuur in het publieke licht te trekken. Wie wil geheimzinnig wil konkelen met andere konkelaars moet gewoon ergens anders een baan zoeken.

Immigratie:

Immigratie-maximum, vooral beperking "goedkope arbeid." Bevolkingskrimp door laag geboortecijfer is prima, wat meer ruimte in Nederland, een mooi internationaal voorbeeld ivm wereldwijde bevolkingsgroei. Proberen omstandigheden van mensen in hun eigen land te verbeteren, in de 1ste plaats door fatsoenlijk gedrag van Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Nadenken over invoer tarieven (of invoer quotum) voor producten die gemaakt zijn onder arbeid omstandigheden die beter hadden gemoeten. Voorbeeld: als er een rijke elite is in een land dat elektronica maakt door werknemers zwaar uit te buiten, dan kunnen we die producten zwaarder belasten want we moeten dat soort handel niet stimuleren. Maar als een ander land heel arm is en mensen produceren heel goedkoop, en zouden echt geholpen zijn als ze hier zouden kunnen verkopen, dan niet belasten. Dus afhankelijk van situatie in land van herkomst, proberen positieve invloed uit te oefenen. Dit zal niet altijd even goed gaan (moeilijk inschatten, omzeilen van tarieven, omkoping), maar het is te proberen. Tarieven beschermen de Nederlandse productie. (Nederland moet een productief land blijven/worden, alleen werken biedt toekomst op termijn: producten uit werk zijn bruikbaar en verhandelbaar (uiteraard).)

Er zal eerst ruim moeten worden nagedacht over de hoogte van immigratie-quotum, en wie mag immigreren. In beginsel zouden grenzen open moeten staan voor mensen die echt veel hebben gedaan om te strijden tegen onderdrukking in hun land, en die daar dus mee door willen gaan (op een constructieve manier) in Nederland. Hierbij is het jammer dat ze niet meer ter plaatse zijn, daarom is het opnemen van alle "sociale activisten" niet in principe een goed iets: hoe moet het dan verder met het betreffende land ?!

Asiel zoekers niet uitsluiten van werk en gezondheidszorg. Veel asiel zoekers hebben helemaal niets misdaan, op zoek naar een beter leven is eerder een goed initiatief dan een reden om ze uit te sluiten. We kunnen echter niet iedereen zomaar opnemen want dat past niet (tenzij onze grenzen proportioneel groeien, wat niet gebeurd). Het is een moeilijk/tegenstrijdig probleem. We moeten vooral zorgen niet schuldig te zijn aan de ellende van mensen in hun eigen land, en dat is nu wel vaak het geval (volgens mij). Denk aan steunen van dictators, wapenhandel, economische uitbuiting (shell?). Aan de andere kant is het ook zo dat we heel rijk zijn hier in Nederland, we zijn bij lange na niet op het punt dat toestroom van asiel zoekers een serieuze bedreiging is, kijk naar alle luxe die zoveel mensen hebben.

Een belangrijke oorzaak van onnodige instroom is het zoeken van het investerings-wezen en bedrijfsdictators naar goedkopere arbeid (gastarbeiders). Dat moet stoppen: is er weinig werk dan gaat het loon gewoon omhoog, en anders kopen we producten wel in van over de grens, etc. "Rechtse politici" moet de macht ontnomen worden om de arbeidsmarkt te kunnen verpesten in het voordeel van de rijke elite middels import van goedkopere werknemers die Nederlanders die eindelijk eens wat meer kunnen gaan verdienen verdringen.

Tuig:

"Tuig" aan het werk dwingen bij werkeloosheid. De rechter kan dit blijvend opleggen en discipline afdwingen. Het doel is niet direct het "genezen" van het "tuig" van hun "tuigheid" maar ze te dwingen hun deel te doen voor de samenleving. "Genezing" moet in 1ste instantie bij hun van binnen komen, en dat is niet af te dwingen: ze moeten het zelf willen. Zo niet, dan moeten ze maar gedwongen worden tot minimale discipline. Merk op dat hun natuurlijke toekomst mogelijk binnen georganiseerde criminaliteit ligt (oid), daar wordt discipline (gehoorzaamheid) afgedwongen door de criminele bazen en groepsdwang. Die bazen dwingen hun onderdanen tot criminele daden. Het is dus geen probleem om tuig discipline op te leggen, maar dan van het productieve soort. In een wereld waar alleen criminelen zijn zullen uiteindelijk ook de aardappelen uit de grond moeten, en dergelijke. De zwakste criminelen zullen daar dan toe worden gedwongen door de sterkeren en/of beter georganiseerden. We kunnen die toekomst net zo goed naar voren trekken, maar dan op een goede manier waarbij ze ook nog makkelijk(er) de mogelijkheid hebben om voor een fatsoenlijk leven te kiezen. Zijn ze van de straat, dan kunnen ze ook geen misdaden plegen. Eventueel kunnen ze in grotere afgesloten dorpen worden opgesloten (per soort, moordenaars niet bij kruimeldieven), of dat kan eens worden uitgeprobeerd (meten = weten) om te zien of het zin heeft.

Politie:

Misdaden tegen politiemensen moeten met meer dan gewone inzet worden opgelost en zwaarder worden bestraft (als dat niet al zo is). Meer geld voor onderzoek, eventueel speciale dienst oprichten (hoeft niet groot te zijn, extra ondersteuning). Reden: politie neemt veel risico om de maatschappij te beschermen tegen agressief tuig, dat risico moet zoveel mogelijk omlaag. Als een misdaad tegen politie zwaarder wordt gestraft, en vaker opgelost, denken criminelen 2 x na voor ze iets doen tegen een politieagent. Bij sterfgeval moeten kinderen ruim geholpen worden met geld, niet voor de emotionele schade want dat helpt toch niet, maar omdat de maatschappij achter de politie moet staan met alle mogelijke middelen, en geld is nu eenmaal het standaard middel. Wat de criminelen kapot maken in de politie, moet de maatschappij ruim weer goed maken, anders houden we geen politie over. (Als dit allemaal al niet zo is.)

Leger:

Terugtrekken uit alle landen. Wegsturen van alle legers uit Nederland, behalve (eventueel) die van de directe buurlanden (Duitsland, BelgiŽ, Engeland, Noorwegen/Zweden), omdat het natuurlijk goed is bevriend te zijn met legers van buurlanden. Legers van verre landen, vooral de oorlogszuchtige VS: waar is dat goed voor ? Een bezoekje op zijn tijd is prima, maar permanente stationering lijkt me niet nodig, en lijkt een aantasting van de soevereiniteit. Er is al een ambassade, dus wat is het nut ?

Alle atoombommen van ons grondgebied af, en laten controleren door betreffende organisaties en actiegroepen. Atoombommen zijn alleen maar een militair strategisch gevaar dat een atoom aanval kan uitlokken (denk ik). Dus weg ermee, en op zo'n manier dat het zo zeker mogelijk is dat ze weg zijn. Wet aannemen dat er geen atoombommen op Nederlands grondgebied mogen zijn, en dat een aangetroffen bom onmiddellijk moet worden ontmanteld, en de onderdelen vernietigd.

Ambassades:

Ambassades uit alle landen toelaten onder het principe: 'er moet altijd gepraat kunnen worden, hoe erg de situatie ook is.' Geen "als jullie ambassade van land X toelaten, dan gaan wij (land Y) jullie met ... pesten" accepteren. Laat ze dan maar hun spelletjes spelen, en daar moeten we dan maar de kosten van dragen (die kunnen heel hoog zijn als het gaat over sommige machtige landen). We kunnen onze communicatie met landen niet laten afhangen van het ge-etter van derde landen. Dan zijn de kosten voor het lastige land en ons, en niet voor haar doelwit. Laten we dan maar met goed fatsoen ten onder gaan, desnoods, met rechte rug. Het toelaten van een ambassade betekend het erkennen van macht van een bepaalde regering over een bepaald gebied, maar dat houdt niet direct in dat we het met die regering eens moeten zijn.

Partij:

Onderzoeken wat de internationale effecten/reacties zijn als NL haar economische model corrigeert. Praten met andere bevolkingen (legers?) om idee te krijgen van risico op sancties (of erger).

Ideologie wereldwijd verspreiden, eerst bij "arbeiderspartijen" en vredes/rechtvaardigheid actie groepen (milieugroepen ook ?). Eerst naar buurlanden: Die Heimat, Engeland, Frankrijk, ...

Andere partijen in NL: niet allerlei oordelen over vellen, omdat dat toekomstige samenwerking kan blokkeren, en het opschuiven van hun programma naar het correcte economische model.

Reclame/propaganda

Bezig met afgeleide petitie op petities.nl. Petities.nl bedankt voor goede adviezen.

Drugs:

Wiet teelt door de overheid zelf, zodat gehalte naar beneden kan en criminaliteit inkomsten worden afgesneden, en meer controle over het hele gebeuren. Reclame campagne tegen drugsgebruik met alle trucjes die blijken te werken op de doelgroep. Hetzelfde kan voor hard-drugs: repressie werkt toch niet en geeft criminelen alleen maar enorme bergen met geld, dat is ook niet goed. De gebruikers kunnen/moeten worden geconfronteerd met mogelijkheden richting hulpverlening, het gebruik van drugs kan dan wellicht verschuiven van "stoer en rebels" naar "ruggegraatloze meeloperij en zieligheid." Repressie leidt uiteraard naar een "rebels" imago, terwijl drugsgebruikers in feite alleen maar zwak zijn/worden, en hun drugs-dromen nooit waar kunnen maken.

Dindag Maart 11 17:55:47 UTC 2008
Poging om de positie van DAVID-WE ten opzichte van andere ideeŽn te plaatsen: chart.html Dit is wellicht nuttig voor mensen die relatief denken, om snel een idee te krijgen van de positie van DAVID.
 

Zaterdag Maart 8 09:44:42 UTC 2008:
Oprichtingsbesluit:

Democratische Autoriteiten Vennootschappen Investeringen Deelgebieden partij voor Wet wijziging en Ecologie, DAVID-WE. Alle besluiten unaniem aangenomen. Aantal aanwezigen: 1.

 

 

ACTIES

Partij programma, strategie, besluit mechanisme, logo: uitgewerkt. Website geinstalleerd. Jos heeft aangeboden web design te doen en heeft webruimte beschikbaar gesteld. Er wordt nog gezocht naar iemand die het stem mechanisme wil gaan uitvoeren.

 

BESLUITEN

Punt van strategie: mogen mensen lid zijn van DAVID-WE ťn een andere politieke partij, of moet lidmaatschap exclusief zijn, of is lidmaatschap van zuster-partijen of gelijkaardige toegestaan en zo ja welke.

Besluit aangenomen dat lidmaatschap exclusief is, conform the gewoonte bij andere politieke partijen, desondanks het risico of minder leden. Besluit is aangenomen met 1 tegen 0 stemmen. Opgemerkt werd dat voor besluiten de mechanismes van www.socialism.nl/law van kracht zijn aangezien dat het partijprogramma is, zodat besluiten een precies bepaalde macht hebben (zie Referendum wetten), en besluiten herroepen kunnen worden via de daar bepaalde principes (3.1.b-7.1).

Volgende vergadering: zo nodig, oproep volgt.

Alle en eventuele andere punten te besluiten bij volgende vergadering:
# Punt van orde: wat moet het contact adres van DAVID-WE worden.
# Punt van orde: wie houdt de leden administratie bij.
# Punt van strategie: zal een actief of passief ledenwervingsbeleid worden gevoerd.
# Voorstel/vraag (Jos B.): wat gaan we zelf doen met de voorgestelde wetgeving (voor ons zelf uit proberen, als oefening, permanente partij structuur, verder ?).
# Punt van orde: komt er een periodiek communicatie middel, en zo ja wie wil het opzetten ?
# Voorstel/vraag (Jos B.): lidmaatschap 0,- Euro, alles altijd gratis of vrijwilige bijdrage eventueel, alles wat geld kost minimaliseren ? Dan kan eventueel geld mogelijk worden besteedt aan goede doelen en/of een sociaal investeringsfonds strategie, zoals www.socialism.nl/fund/een (niet dat fonds, maar nieuw op te richten onder iemand anders zijn/haar controle).