Sun Aug 2 17:23:56 UTC 2009

EU Hof Strassbourg moet verdwijnen

hier {0} EU Hof moet verdwijnen {1} omdat het de democratie bedreigt via het (te ver) inperken van essentiele vrijheid van meningsuiting.

{1} Omdat het geen enkele zin heeft, wat DŇVIDWE betreft, om te gaan slijpen en zagen aan EU instellingen omdat ze allemaal even corrupt, incompetent en gevaarlijk zullen blijken op de lange termijn vanwege een fundamentele grootheid waar ze alleen iets aan kunnen doen door te verdwijnen, stelt DAVIDWE geen wetswijziging voor om het Hof te dwingen de parlementaire en algemene vrijheid van meningsuiting te respecteren. Werd een dergelijk vonnis / arrest (zie onder {2}) gegeven door de Nederlandse Hoge Raad (hoogste rechtbank, interpretatie der wet), dan was een wetsvoorstel dat de vrijheid van meningsuiting sterker benadrukt aan de orde (versneld).

{2} Hier onder volgen de relevante citaten uit een NRC artikel, ervan uitgaande dat het een goede samenvatting van het vonnis is (en in zekere zin is het dat per definitie, omdat het zo breed gepubliceerd wordt).

Citaat (vet gedrukt): "Politieke toespraken (les discours politiques) die aanzetten tot haat op basis van religieuze, etnische of culturele vooroordelen, zijn een gevaar voor de sociale vrede en politieke stabiliteit van democratische staten."

Punt 1: dit is geen wetsinterpretatie, dit is wetgeving. Punt 2: het hof gaat ver buiten haar boekje door algemene oordelen te geven over "democratische staten," oordelen die bijkans over de hele wereld en tot in alle eeuwigheid lijken te moeten gelden. Punt 3: het is niet aan het Hof om te bepalen wanneer een politiek debat gevoerd wordt op basis van vooroordelen of oordelen. Dat is aan het politieke proces, en dus uiteindelijk het volk in principe. Dit probleem speelt sterk bij dit mislukte vonnis van het EU Hof omdat het gaat over een actueel en subtiel politiek probleem, namelijk de openheid van immigratie grenzen. Deze grenzen zijn zeker niet volledig open, ook niet bij de door "gevestigde" partijen gevoerde politiek en wetgeving van dit moment. Het Hof lijkt nu de politiek de wet te willen voor schrijven, en te eisen dat de politiek de grenzen zo ver mogelijk open gooit. "Aanzetten tot haat" is uitermate vaag. Of het sluiten of openen van grenzen leidt tot stabiliteit of instabiliteit is niet aan het Hof om te beslissen, en of het tot het ene of andere zal leiden of kan leiden kan geen grond voor een vonnis van het Hof in welke richting dan ook zijn, omdat het niet zeker genoeg is.

Misschien zou er iets voor zijn te zeggen dat het Hof deze merkwaardige uitspraken doet die nu politiek gecorrigeerd moeten worden, als er momenteel een soort burger oorlog gaande was, en het Hof letterlijk op de bres moest gaan staan voor actuele orde. Maar dit is (bij mijn weten) helemaal niet het geval. Dat blijkt ook uit de minderheids positie van de Rechters die het niet met dit vonnis eens zijn. Zij wijzen er op dat er geen sprake is van het oproepen van geweld.

Nogmaals: het is aan de politiek om opmerkingen te maken over een bepaalde dreiging van immigratie, ook als dat betekend dat de indruk bij sommige politici bestaat dat immigratie leidt tot immigratie van criminelen en dergelijke. Ook als het gaat over immigratie van een niet lokale cultuur die de lokale culturele smaak kan veranderen. Dat gaat over de inhoud van het leven van de mensen, en dat is per definitie waar de politiek over gaat. Het is niet aan het Hof om de politiek van een bepaalde politieke kleur (wat DAVIDWE betreft de kleur "naief burgerlijk links, die denken dat alle grenzen in de wereld weg moeten" om redenen die wat DAVIDWE betreft niet hard gemaakt zijn) op te leggen via de rechtspraak.

Ook is het totaal niet effectief om een bepaalde politieke stroming te bestrijden door haar illegaal te maken, maar dat terzijde.

Het Hof bedreigt juist de democratische orde met haar anti-vrijheid van meningsuiting "wetgevende" arrest. Wat het Hof had kunnen doen was kijken of er een grond was onder oproepen tot geweld of andere criminele daden. Dat was een heel ander verhaal geweest, en dat had mogelijkerwijs kunnen leiden tot dezelfde straf maat en dergelijke. Dat was prima geweest, mits die grond ook aanwezig was (hetgeen niet het geval lijkt te zijn).

Citaat NRC (vet gedrukt): (Hof:) "Het aanbevelen in immigratie-kwesties van oplossingen zoals rassendiscriminatie bevordert waarschijnlijk sociale spanningen en ondermijnt het vertrouwen in democratische instellingen. In dit geval was er een dringende maatschappelijke noodzaak om de belangen van de immigranten gemeenschap te beschermen, zoals de Belgische rechter deed."

De minderheid van rechters die het niet mee eens was met het vonnis: "geen `dringende reden' (...) wordt er niet opgeroepen tot geweld."

Over het opheffen van de parlementaire immuniteit en vervolging Belgische parlementariŽr: "De rechter vond onder meer dat het schrijven van pamfletten niet bij het gewone werk van een parlementariŽr behoorde."

(...)

(Hof:) "Waarschijnlijk sociale spanningen en ondermijnt (hij) het vertrouwen in democratische instellingen. In dit geval was er een maatschappelijke noodzaak om de belangen van de immigranten te beschermen."

Einde citaat.In het belang van de goede vormen heb ik geprobeerd het volgende te vermijden: de doorluchtige opmerking ``sodemieter op'' over dat parlementariŽrs geen pamfletten schrijven, de titel `EU Hof bedrijft kleuterpolitiek,' (nl ze beseft haar rol als gerechtshof blijkbaar niet.)

Het EU Hof moet verdwijnen. De minderheids opinie van rechters had gelijk. Het is overigens een schande dat dit niet voor de grote kamer heeft gedient (of moet dat nog) ? Dit arrest tast de kern van het politieke proces aan, en moet daarom op zijn minst door de grote kamer worden behandeld. Schandaal.

Gedupeerde parlementslid moet volledig schadeloos gesteld worden. Openbaar Ministerie moet opdracht krijgen niemand onder dit arrest te vervolgen, hangende verbeterde wetgeving (of in dit geval: sluiting van dit EU Hof, of beiden).

DAVIDWE zendt medeleven uit naar getroffen parlementariŽr en de politieke opinie die werd vertegenwoordigt. Veel plezier gewenst met het schrijven van pamfletten en het voeren van het openbare politieke debat, over welke kwestie dan ook, en met welke argumenten dan ook ! Overigens is de criminaliteit van (sommige) immigranten groepen een belangrijk maatschappelijk probleem en voorwerp van algemene meningsvorming. Het wegschrijven van dat debat onder "haat zaaien" is ook daarom twijvelachtig.

DAVIDWE vraagt zich af of hier een vuil dubbelspel gespeeld wordt door bepaalde personen: het op deze manier aanvallen van het democratische proces zelf is toch alleen maar koren op de molen van extreem rechtse groeperingen ? Je steunt "ze" (ze?) daar toch alleen maar mee ? Is dat dan het eigenlijke doel ? DAVIDWE verwacht niet hier ooit een antwoord op te krijgen. Het zou ook niet verbazen als het niet zo was. Soms zitten dingen uiterst geraffineerd in elkaar en je gelooft het alleen als je er bij was, en soms is het gewoon een rommeltje en een spel van toeval, zo gaan die dingen.

(Opnieuw: DAVIDWE zich niet uitvoerig met deze zaak bezig gehouden, en mist dus allerlei detail kennis. Op hoofd lijnen lijken hier dingen fout te gaan en gaat dit EU Hof buiten haar boekje en op de stoel van de politiek zitten. Dat is op zich niet zo'n probleem (zo gaan die dingen soms), het kan worden opgelost met nieuwe wetgeving. Bestaande wetgeving dat bepaalde argumenten "illegaal" worden verklaard is wat DAVIDWE betreft twijvelachtige wetgeving. Waarschijnlijk beroept het Hof zich op dat soort wetgeving. Het is wetgeving die het democratische debat aan tast. Overigens had het Hof moeten zeggen dat de "orde" kan worden bedreigt door bepaalde debatten en inhoud van debatten, in plaats van "de democratie." De "democratie" wordt niet bedreigt door debatten, maar bestaat juist uit die debatten en vrije meningsvorming. Soms kan dat ten koste gaan van "orde." Soms is dat slecht, en soms is dat goed.)