Tue Aug 11 15:38:12 UTC 2009

Overnemen goede plannen andere partijen

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

{0} Overnemen goed beleid betrouwbare partijen {1}.

{1}Waarom zouden wij een uitgebreide dieren rechten en omstandigheden beleid proberen te ontwerpen, terwijl er al partijen zijn zoals de SP, GL en Partij voor de Dieren die zich hier uitgebreide en positief mee bezig houden. Laten we hun voorstellen gewoon integraal steunen. Hetzelfde geldt voor het milieu (vervuiling), klimaat (broeikas gassen). Hetzelfde geldt voor de kleinere sociale problemen waar de SP goed in is.

Het omgekeerde is wat DAVIDWE betreft ook uiterst wenselijk: dat onze collega links/groene partijen ons fundamentele economische en democratische programma steunen en over nemen. Daar is DAVIDWE in gespecialiseerd, en het spijt mij om het te zeggen maar daar zijn de andere partijen niet bijzonder in gespecialiseerd. Waar het groene en dieren beleid van DAVIDWE waarschijnlijk "vaag" genoemd mag worden (hoeveel ruimte voor kippen, voor kalveren, wat betreft het slachten ... DAVIDWE heeft er vrijwel nooit een besluit over genomen.), mag (wat DAVIDWE betreft) het sociaal economische beleid voor wat er met de wetgeving moet gebeuren van de andere linkse partijen "vaag" genoemd worden. Dat moet niet uitmonden in verwijten over en weer, maar is juist een uitgelezen kans om elkaar te gaan steunen en niet overal dubbel werk te hoeven gaan verrichten.In een coalitie komt dit ook heel mooi terug: DAVIDWE bezet de ministeries die met (grond) recht en groot economie te maken hebben (eventueel ook het ministerie van oorlog, om er vrede te stichten), waar onze collega linkse partijen de andere zaken doen waar zij goed in zijn en iets mee willen. DAVIDWE wil ook graag buitenlandse zaken, om vriendschappelijke betrekkingen te organiseren met andere landen en hun progressieve stromingen te kunnen ondersteunen.

Het is dus wel even heel goed opletten altijd met DAVIDWE: zijn we al met politiek bezig dat het groot kapitaal niet zal kunnen accepteren en dus zal/kan leiden tot reactionaire maatregelen, of niet. Zo niet, dan hoeven we ook niet zo nodig de kern economische ministeries want daar doen we dan toch niets bijzonders mee. Die ministeries bezetten zou de kapitalisten alleen maar in de paniek doen schieten en dan hebben ze (helaas !!!) de macht om de Nederlandse economie grondig te verpesten.

Parlementaire posities en DAVIDWE posities

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

[Foto van 2 mini vlaggen, de Nederlandse 3 kleur, en de
      vredesvlag van de voorgestelde grondwet (wit/rood), gekruist
      op wit veld - zou op achterkant van een T-shirt kunnen, etc.]

{0} ParlementariŽrs van DAVIDWE zijn niet de partij leiding. Ze hebben recht op een eigen mening zoals ieder DAVIDWE lid, en tegelijkertijd horen ze zich aan de interne partij-democratie te houden. Zijn ze minister dan horen ze zich ook te houden aan de Staats democratie (doen wat het volk wil, als dat duidelijk te krijgen is) {1}.

{1} Er zit hier dus een duidelijk spanningsveld. Binnen DAVIDWE en voorgestelde wetgeving is dat makkelijk genoeg op te lossen: wie niet doet wat de mensen willen kan worden vervangen. Dat kan dus (nog) niet bij het parlement. Aan de ene kant is DAVIDWE absoluut democratisch en moet de leiding doen wat de leden willen, aan de andere mag (moet!) iedereen lekker zijn eigen mening hebben en daar bij blijven. Het enige macht middel van DAVIDWE is om parlementariŽrs (ministers) uit de partij te zetten.

Het lijkt een idee te zijn om alle parlementariŽrs / ministers enz van DAVIDWE in een "parlementaire advies raad" te stoppen. Dan is dat hun officiŽle functie van buiten naar binnen DAVIDWE. Van binnen naar buiten (van de partijraad naar het parlement) is er dan een enigszins onduidelijke verhouding. Uiteindelijk ligt de macht bij de DAVIDWE nationale raad (en leden), want die kunnen bepalen wie er op de lijst staat voor de parlementaire verkiezingen. Het is ook niet zo dat parlementariŽrs constant precies moeten doen wat de partij raad zegt, want wat de partij raad zegt is "vrijblijvend advies," dat geld voor alle leden. Dus ook voor parlementariŽrs. Aan de andere kant mag ook een zekere loyaliteit aan de doelen van DAVIDWE gevraagd worden, dat is toch logisch, op basis van dat vertrouwen wordt iemand toch ook op de kies lijst geplaatst van DAVIDWE uit. Een parlementariŽr mag natuurlijk ook zijn mening veranderen, dat is het goed recht van iedereen, maar het "net doen alsof" om op de lijst te komen, en dan 180 graden de andere kant uit in het parlement, dat is ook weer niet echt netjes. Maar dan heeft DAVIDWE de persoon blijkbaar verkeerd ingeschat, en/of heeft die persoon helaas niet met argumenten kunnen overtuigen.

Omdat DAVIDWE een hele rustige partij is, we wachten immers met de revolutie tot we de 2/3rde internationale en nationale meerderheid hebben, maakt het ook allemaal niet zo heel veel uit. Uiteindelijk gebeurd wat moet gebeuren, die macht ligt toch bij het volk (en de hele mensheid), die zich op basis van het DAVIDWE programma zelf kunnen organiseren. Dus waar maken we ons druk over. Banken worden niet genationaliseerd, want onze minister durft het toch niet aan, ondanks eerdere beloftes ? Dus ? Als de mensen het echt willen dan gebeurd het toch wel, waar een wil is is een weg.Bij andere politieke partijen lijken de interne posities overeen te komen met de externe officiele macht structuren. Zo lijken er "partij leiders" gekozen te worden, die dan min of meer automatisch de hoogste posten binnen de officiele parlementaire democratie krijgen. Zo zit bijvoorbeeld Femke Halsema in de 2e kamer, en spreekt zo ook vaak tegen de achterban, dit soort zaken lijkt algemeen te zijn.

Bij DAVIDWE werkt dit anders: DAVIDWE wordt intern geregeld via het grondwet voorstel (voor zover mogelijk). Het hoogste orgaan is dus de nationale partij raad van 50 personen, gekozen door de (vertegenwoordigers van de) stemgroepen van de 50 districten. Die 50 personen kunnen ieder moment weer worden vervangen, en zijn verplicht de wil van de leden te volgen en zich te houden aan interne referendum uitslagen. Ze moeten zich aan alle regels houden van de grondwet, tenzij het echt niet kan (of bijvoorbeeld strijdig is met de NL (grond)wet, aangezien DAVIDWE heeft besloten geen soevereine organisatie te zijn.) Dit betekend dus dat er in principe ook een "kies comitť" is, en dus ook zoiets als "de koning(in) van DAVIDWE." Klinkt raar, maar is prima. We spelen hier grondwetje, en dat is heel nuttig voor als het de echte grondwet wordt.

Dit alles betekend dus dat DAVIDWE al een zeer uitgebreide interne structuur heeft. De parlementaire structuur past hier helemaal niet op. De hoogste politieke positie is een groep van 50 personen, hoe kunnen die nu een minister post bezetten. Dat kan dus ook niet. Dus de parlementaire posities zijn extern, en over die posities wordt gewoon besloten via de interne regels van DAVIDWE. Dit betekend in de praktijk een samenspel van de macht van de leden en waar die achter wege blijft de verantwoordelijkheid van de nationale partij raad (die dus niet 1 baas heeft, die dus niet 1 baas heeft, ik zeg het even 2 x voor de zekerheid.) De interne "koning(in) van DAVIDWE" positie is ook alleen maar een controlerende functie (na 9 maanden overigens, er moet voor gewerkt worden), en het kies-comitť heeft ook een controlerende functie (kan de nationale raad afzetten op ieder moment, en interne her-verkiezingen dwingend opleggen; ja, zelfs via een eventuele interne orde dienst (binnen de marges van de NL wet uiteraard, we zijn niet soeverein en willen het niet zijn) - Dit soort zaken gaat heel ver bij DAVIDWE, even ver als bij een complete Staat.)

Dus dit is dan ook even opletten: de ministers, de "fractie voorzitter," binnen het parlement, etc, dat zijn mensen die eigenlijk een beetje op arm lengte van DAVIDWE bezig zijn met een bepaalde parlementaire missie. Op arm lengte omdat de NL wet dit vereist ("het parlementslid is onafhankelijk"). Het beleid en de opdrachten gaan dus uit van de nationale partij raad, van de interne procedures en Referenda, en van het interne Hof van Justitie bij interne geschillen, en desnoods via de interne orde dienst (gesteunt door de meerderheid).

Ik ga ervan uit dat bij DAVIDWE iedereen zich met overgave aan de regels en procedures houdt, ook als het even tegen zit. Dat is wel het minste dat verwacht mag worden. Is er dan een intern hof van justitie voor interne inhoudelijke geschillen over beleid en procedure ? Waarom niet ? Het gaat er om de grondwet zo precies mogelijk na te doen, en geschillen kunnen inderdaad optreden als bijvoorbeeld de nationale partij raad A wil besluiten, maar Referendum zegt volgens de ene B en volgens de raad A, en dan moet het dus ergens opgelost worden en moet er ergens een procedure voor zijn om dit geschil goed op te kunnen lossen. Daar is toch niets vreemds aan ? Het klinkt allemaal wat raar, maar grotendeels moet het wel kunnen, zeker met wat goede wil. Als we deze procedures al niet intern kunnen toepassen, dan houdt alles natuurlijk op. Dan kun je het ook niet van een heel land vragen, en/of dan geef je toe dat het niet kan (foute regels) of dat de competentie ontbreekt.

Om het simpel te zeggen: ministers, 2e kamer leden, 1ste kamer leden etc, van DAVIDWE zijn geen leiders, maar doodgewone medestanders met een bepaalde taak vanuit de partij raden. De macht is en blijft bij de raden, en partij-intern niet bij die externe posities. Stel een lid van DAVIDWE wordt minister president van Nederland volgens de parlementaire regels, dan heeft die persoon niets te zeggen over het beleid en de voorstellen van DAVIDWE. Niet meer dan enig ander lid. Dat lijkt dus een verschil met andere partijen te zijn. Voor DAVIDWE is de parlementaire democratie slechts een extern maatschappelijk verschijnsel waar mee omgegaan moet worden onder aansturing van de interne procedures. Waren we nog in het feodale tijdperk, dan was de interne DAVIDWE structuur hetzelfde als nu, alleen dan zouden we op een andere manier om moeten gaan met de externe maatschappelijke verschijnselen (en dan zit je natuurlijk meteen met een algehele revolutie, want een feodaal dictatoriaal klasse systeem is niet te accepteren).

Het is goed om te bedenken, als DAVIDWE zijnde, dat wij groter en machtiger zijn dan de parlementaire democratie. De parlementaire democratie is maar een historisch verschijnsel dat wellicht zijn langste tijd alweer heeft gehad. Kan het zichzelf opnieuw oprichten uit het niets ? Is het wel zo logisch ? Is het wel zo natuurlijk ? Als de andere systemen instorten dan blijft DAVIDWE gewoon overeind. Als de parlementaire democratie instort om wat voor reden dan ook, stel, wat blijft er dan over van de andere partijen ? Niets toch. Ze hebben een blaadje, ze roepen wat. Wie kan het wat schelen ? Sommige beter geŲrganiseerde partijen blijven wellicht nog staan, zeker als ze zich nuttig weten te maken. DAVIDWE schitterd waarschijnlijk alleen maar feller in de totale chaos, want het is strak georganiseerd en kan totale chaos makkelijk aan (als het goed is). Dan wordt het DAVIDWE interne stelsel gewoon opgerekt en algemeen opgezet, en dan heb je in een korte tijd een heel land opnieuw op poten gezet. En dan werkt het ook nog, beter dan onder het feodale stelsel, het kapitalisme, etc etc. Dat is het verschil, dus zijn we sterker. We houden het langer vol in principe. Geen partij die zo duidelijk intern is georganiseerd, met het oog op interne corruptie, dus dat zou moeten blijven staan of kan zelfs uit het niets worden opgezet en groeien, hoe groot de chaos ook is. Misschien wel juist dankzij chaos groeit het nog veel sneller, omdat het dan geen concurrentie heeft. Het is goed om dat te bedenken, want we moeten ons vooral niet teveel door de baasjes politiek van het parlementaire systeem laten beÔnvloeden. Daar worden individuele baasjes gestimuleerd, terwijl dat anti-thetisch is aan de voorgestelde grondwet. Dus laat je daar niet door intimideren, want wij zijn groter en machtiger dan het parlementaire systeem. Als zij in stukken uiteen spatten, of van totale desinteresse verleppen, dan zouden wij strak overeind staan, sterker en machtiger dan ooit.

Wij zijn er niet om het parlement te dienen, het parlement is een verschijnsel dat wij gaan beÔnvloeden zoals wij willen. Voor parlementaire en kapitalistische kruipers is bij DAVIDWE even weinig ruimte als voor opgezette baasjes die vinden dat ze alle macht moeten hebben en het volk of de leden moeten dicteren wat ze moeten denken. Ga alstjeblieft niet naar dat parlement kijken met de vraag "wiens voeten moet ik wassen om er in te komen." Wij zijn de macht, of op zijn minst onze eigen macht. Die is niet groter dan hij is, maar hij is ook zeker niet 0. Samenwerken is mooi. Zowel over je heen laten lopen als over anderen heen lopen is daar strijdig mee. Het is belangrijk om dat evenwicht te bewaren naar beide kanten, in de actie/reactie met het parlementaire systeem als geheel, en de andere partijen in het bijzonder (want dat zijn de mede-mensen).

Nationale partij Raad en intern Referendum, dat is waar het gebeurd. Het Nederlandse parlement en regering: externe bijzaken waar we mee te werken hebben, op een arm lengte afstand. Wij bestaan onafhankelijk van die parlementaire democratie, we zijn er geen uitvloeisel van. En juist daarom zijn we ook een macht die het huidige parlementaire stelsel overeind kan houden, ook als het parlement het eventueel moeilijk heeft. Als wij zeggen "we gaan ermee door, met dit parlement," dan hebben we als het goed is ook een macht om dat te doen (uiteraard afhankelijk van grootte, maar aan interne trek kracht mag het eigenlijk niet liggen: dat moet goed zijn, hele sterke procedurele interne adhesie, sterk genoeg om heel Nederland uit de chaos te trekken en er nog lol in te hebben ook). Chaos is helemaal niet zo'n probleem. Chaos is een roep om orde. Wie beter dan DAVID partijen om die orde te installeren ? Dat is nou net de specialisatie van DAVIDWE (als het goed is.)

*

Zeer gewelddadige militaire dictatuur is wel een probleem voor DAVIDWE, daar is DAVIDWE niet voor gemaakt om dat te bevechten (zie elders). DAVIDWE is gemaakt om te opereren in een situatie waar mensenrechten en politieke rechten bestaan, die situatie maximaal ten goede uit te buiten en te stabiliseren. Dat kan nu. Merk op dat vanuit een situatie van onopgeloste chaos je vaak kunt vervallen in een situatie van gewelddadige militaire dictatuur. DAVID achtige partijen zouden net daar de brug kunnen slaan waar de militaire dictatuur dreigt uit te breken, mits de zaak groots en competent genoeg wordt aangepakt, en voldoende volkssteun krijgt. Andere partijen zullen het moeten doen met roepen om nieuwe verkiezingen. DAVIDWE is, bij wijze van spreken, dan al lang bezig het land van onder op te organiseren, en is daardoor na enkele weken of maanden in staat die verkiezingen uit te laten voeren (als gewenst). Andere partijen moeten maar hopen dat die verkiezingen er komen en weten verder niet wat ze moeten doen. DAVIDWE zet gewoon een nieuwe staat op naar eigen inzicht, van onder op, het is niet eens nodig dat het centraal wordt aangestuurd (een kenmerk van chaos is geen centrale leiding met enig gezag). Ik denk dat het goed is deze dingen te beseffen als DAVIDWE zijnde, anders dreigt een gevaar dat je je teveel laat inpakken door het bestaande systeem, en er daardoor alleen maar in mee loopt en uiteindelijk veranderd er niets bijzonders ten goede. We zijn niet soeverein, maar wel soeverein genoeg om dat meerdere keren te moeten herhalen omdat we anders soeverein dreigen te worden (je zult het wel zien.) Vervalt de bestaande soevereiniteit, dan is DAVIDWE heel snel en natuurlijk een de-facto soevereine organisatie, totdat die positie weer is overgedragen.

DAVIDWE is de grondwet en revolutie specialisten partij. Het bestaande systeem is een mogelijkheid, geen onontkoombare realiteit waaraan we ons bestaan danken. We waarderen het in de mate dat het kwaliteiten en nut heeft, niet meer, niet minder. Het heeft zeker kwaliteiten, en daarom verdient het respect. Tot op zekere hoogte. Het blijft een middel, geen doel op zich. Het ijzer van de hamer (DAVIDWE) moet harder zijn dan het ijzer van de plaat waar we op slaan (het systeem.) De hamer moet ook weer niet te hard slaan, dan slaan we gaten. Ook niet te zacht, dan krijg je alleen maar lawaai en gebeurd er niks. Precies goed, met kunde en geduld, steeds weer opnieuw: boem, boem, boem, boem, boem, kijken waar we heen willen. Drijf het systeem voor je uit, buig het hier, maak het dikker daar, tot het is wat goed is. Maak het niet te heet maar laat het op tijd afkoelen, anders smelt het weg want niemand weet nog wat er van hem/haar verwacht wordt. Sla ook toe als er kansen zijn: het moet niet eeuwig duren, het moet wel de moeite waard blijven om er aan te werken. Er moet ook wat bereikt worden, ook al zijn het tussen doelen.Het is uiterst belangrijk om capabele bestuur mensen als ministers en staats secretarissen naar voren te schuiven. Hier komen we niet met "we doen even leuk" de dag door, dat is het volk een klap in het gezicht geven en dat willen we niet (zomaar). Dus ministers posten gaan bij voorkeur naar de echt slimme mensen, met goede bestuurlijk (aansturen, beetje algemeen begrip van dat soort zaken, delegeren en controleren, weten waar je heen wilt zonder op een spiek brief te moeten kijken of gesouffleerd te worden) en sociale capaciteiten (weten wanneer je een compromis moet sluiten, niet al te gek doen voor de camera, beetje normaal doen, controleerbaar willen zijn, fouten kunnen toegeven, geen haantjes gedrag, geen kliekjes gedrag, etc.) Dus kan kom je al snel bij universitair terecht (iets slimmer), het lagere vakbondskader (weet wat leiding geven is, kan dat goed aanvoelen volgens mij), mensen met een eigen bedrijf of ruime bestuur ervaring elders, (die weten ook wel iets van besturen en iets realiseren), en wellicht zijn bepaalde leraren ook geschikt (want besturen is ook vaak uitleggen, weer uitleggen, orde houden en nakijken). Onze ministers en eventueel staats secretarissen moeten heel goed politiek inhoudelijk ondersteunt worden, dus op de 1 of andere manier moeten die een staf hebben van zeg 10 man/vrouw. Dat is dan naast de ambtenarij, die in principe politiek neutraal is (maar op den duur natuurlijk ook voor een DAVID stelsel is, hopelijk.) Als nodig moeten we mensen van buiten aan trekken voor minister posten. Incompetentie of niet bewezen kunde of "het zal wel gaan" is gewoon niet goed genoeg. Het moeten volwassen mensen zijn waar we vertrouwen in kunnen hebben, en die intelligent genoeg zijn om complexe problemen in hun hoofd te hebben en er mee te spelen. Punt 1 van minister posten bezetten is het land capabel aan sturen waar nodig. Ook al willen we op punt B aan komen, ondertussen moeten we nog wel langs de zandbanken en rotsen navigeren en niet omslaan. Iemand die kaarsrecht naar punt B wil en iedereen kan overtuigen van zijn wil, dat wil helemaal niet zeggen dat het een goede keuze is. Het is meer een kwestie van kunde dan van wil. De wil moet vooral uit het volk zelf komen, daar zijn we een democratie voor.

We zullen ook moeten accepteren dat dit niet altijd loopt zoals we willen.

*

(Puberale anarchisten: blijf alstjeblieft weg, dit is geen spelletje voor opgeschoten pubertjes die uiteindelijk alleen maar op macht af komen om herrie te schoppen. Dit is geen "revolutie om de revolutie" geen coup poging waar jullie op uit zijn om er zelf beter van te worden en "ook eens aan de knoppen te mogen draaien". Jullie mogen niet aan de knoppen draaien. Juist de mensen die altijd anderen aan de knoppen laten draaien, of het zelf niet durven of willen, die moeten aan de knoppen, die doen het voorzichtig genoeg. Dat zijn jullie niet, jullie zijn niet voorzichtig maar ruw en ondoordacht en dom, wild. Dit is geen militaire coup waarin in de eerste plaats gevochten wordt (om het vechten zelf ? Geef het maar toe). Laat het woord "revolutie" je niet gek maken, want dit is niet jullie soort revolutie, eerder het tegendeel. Het is technisch, ingewikkeld, verantwoordelijk, en moeilijk. Gaan jullie je eigen DAVID partij maar op richten, we werken wel met jullie samen. Ga alstjeblieft niet proberen intern bij DAVIDWE carriere te maken om bij de macht uit te komen. Zo werkt dat niet. Er zijn geen posities te geef voor "de oude rotten van weleer," zo werkt dat hier niet dus alstjeblieft ga iemand anders lastig vallen.

DAVIDWE is gericht op nette mensen, met werk (of op zijn minst willen werken waar mogelijk). Het is helemaal niet gericht op het domme "radikaliseren" wat dat ook moge betekenen. Dat weten jullie zelf niet eens, behalve dat het jullie lekker in de oren klinkt. Jullie weten niet eens wat je wil, behalve herrie en chaos maken, en dan zelf uiteindelijk de macht hebben. Dat soort gedrag is toch nou precies het hele probleem in de wereld, alleen dat hebben jullie blijkbaar nog niet door. Dat je eigenlijk precies hetzelfde bent, precies een kapitalistische ideologie hebt, je zegt precies hetzelfde op systeem niveau, maar je ziet het niet eens ! Daar hebben we bij DAVIDWE dus echt helemaal niets aan, dus gaan jullie lekker ergens anders je eigen gang, dan zorgen wij wel dat het goed komt.

Ben je zo'n domme hond die "tegen de politie is," of "de politie zijn allemaal ___" ? Hoe durf je zoiets te zeggen ? Ga alstjeblieft heel ver weg, en sluit je niet aan bij DAVIDWE. Gelukkig is er niet zo heel veel van dit tuig in Nederland, en is het uiterst beÔnvloedbaar "tuig" (ze weten immers helemaal niet goed wat ze willen.) Dus verbeter je gedrag en kom er bij. Verwacht maar niet dat je macht krijgt in ruil voor "revolutionaire ijver" of iets dergelijks. Jullie zijn echte kliekjes mensen, en zo werkt dat dus niet. Niet bij DAVIDWE en zeker niet in de beoogde Staatsvorm. Jullie kunnen alleen in kliekjes denken, helaas, en daarom snap je het ook niet. Maar je zult wel zien dat wie je ook kent, wat je ook gedaan hebt en van hoe ver het begin je er bij was, het levert je geen druppel macht op, helemaal niets. Je bent gewoon weer een werknemer in de maatschappij, als ieder ander, hopelijk een betere maatschappij maar daar blijft het bij. Probeer uit dat kliekjes denken te komen, zo werkt dat niet op landsniveau, tenminste zo hoort het niet te werken en dat is het doel niet. Het gaat hier om het installeren van bepaalde regels en procedures. Het gaat hier niet om het installeren van "de betrouwbare revolutionairen die zich bewezen hebben," zoals dat vroeger wel ging. Er is hier niets te geef, behalve de voldoening aan een beter wet systeem gewerkt te hebben, waardoor weer andere mensen aan de macht zijn (zijn geweest, en komen). Probeer te begrijpen dat dit iets heel anders is dan je gewend bent van "revoluties." Dit is geen "regiem verandering," geen "nieuwe poppetjes" en dus is er niks voor je te geef. Maak jezelf dus ook niets wijs, hier is niets te geef voor je in ruil voor actie. Je snapt toch ook dat "posities in ruil voor actie" een tegengesteld iets is aan het installeren van een objectieve nieuwe wetgeving ? Er is niet eens een "macht die posities uit deelt als delegatie van zijn/haar eigen macht". Zoiets is een dictatuur min of meer, dus een tegengestelde aan een democratische grondwet. De enige kans die je hebt is om kiezers warm te draaien, en eventueel kun je je daarbij beroemen op je activiteiten, dat kun je zeker proberen en veel succes ermee, maar dat is het. Ik zeg het maar meteen, dan weet je waar je aan toe bent, en ben je niet nodeloos teleurgesteld als je op macht had gehoopt (groter dan die van een ander). Dring ik tot je door ? Ik hoop het. Het gaat om de mensen, om de grote massa's die je niet eens persoonlijk kent, niemand ken al die mensen persoonlijk. Het gaat niet om het macht centrum, zoals jullie altijd denken. Het gaat erom wat de mensen geloven, begrijpen, en doen, waar ze ook zijn. Van daaruit kan ook een zeker macht centrum ontstaan, maar dat is heel wat anders dan dat de coup-plegers een nieuwe vlag uitsteken en de steun van de leger generaals en troepen krijgen om "aan de knoppen te draaien." Op een bepaalde manier een subtiel verschil, maar wezenlijk voor hoe het zal gaan met de poppetjes die zich willen bezighouden met eventueel revolutionaire politiek. Mensen die goed zijn in revoluties en grote veranderingen, zijn wellicht helemaal niet zo geschikt om een stabiel land aan te sturen en te besluiten over 101 kleine dingetjes. Noem het een civiele revolutie (ideaal gezien dan, het kan nu nog), in plaats van een militaire bevochten revolutie (ideaal gezien dan, je weet natuurlijk nooit wat voor geweld het kapitaal nog wil aan richten, maar ook in dat geval eindigen we met een civiele revolutie en volledige overdracht en afstand doen van de macht (als poppetjes zijnde)). Dat betekend natuurlijk niet dat het niet mooi is als je wil werken aan deze revolutie, maar denk niet dat het in ruil voor macht is, of dat je onderdeel gaat uitmaken van de macht kliek - er komt geen macht kliek, ook al denk je nu nog stiekem "natuurlijk wel." Nee, dat denk je maar. Alles kan natuurlijk, maar verwacht er maar niet teveel van, en vooral niet teveel geld, want er zit heel weinig geld in, ook al kom je in het hoogste macht centrum. Nee, dat geloof je ook niet, maar dat komt omdat je nog niet begrijpt hoe de nieuwe economie eruit gaat zien, waar het grote geld niet meer bestaat. Ik heb je gewaarschuwd, kom niet bij mij klagen als je je gehoopte positie niet krijgt.)