Mon Mar 1 18:48:37 UTC 2010

JoegoslaviŽ oorlog en schijn-rechtspraak/moord onderzoek

Stemming: ja 1, nee 0, onbekend 0, onthouding 0, afgehandeld ja

Alles wat met de oorlog tegen JoegoslaviŽ en de nasleep ervan heeft te maken moet worden her-onderzocht {1}. Eventuele rechtzaken van 'kopstukken' moeten plaatsvinden ofwel in het land van hun nationaliteit (van geboorte of huidige nationaliteit), ofwel in het land waar de (eventuele) misdaden zouden zijn gepleegd, door een rechtvaardige en getrouwe democratie van die bevolking(en).

Er moet onderzocht worden of de NAVO een organizatie is met een crimineel karakter. Het moet onderzocht worden in hoeverre het criminele karakter is doorgedrongen in de rangen en standen, te beginnen bij de hoogste rangen, maar ook door te kijken naar de burgerlijke leiding: de ministeries, de bureaucratie, de borrel netwerken van het groot-kapitaal en wie daar exact in zitten, de wapenindustrie eigenaren en financiers en hun borrel netwerken, de politieke leiding en de politieke partijen, en de eventuele ideologische infrastructuur van de grootbourgoisie: de denk-tanks, nesten van rot in oude universiteiten en oude bankhuizen en hun banden, en breder het bezit en eigendom van de grootste industrieŽn en media (kortom: 'de macht').

De geschiedenis van JoegoslaviŽ is die van een land dat een unieke koers voer ten tijde van de oost en west verdeling, een unieke economie vorm probeerde. Dit schreeuwt een moord motief vanuit zowel het west-blok als het oost-blok. Ten tweede heeft JoegoslaviŽ rijke bodemschatten. Een logische eerste insteek lijkt te zijn dat de westerse groot-bourgeoisie een grootscheepse moord en ellende campagne heeft aangericht met haar criminele NAVO organisatie, om zo politiek-ideologisch terug te slaan tegen een mogelijk alternatief voor de kapitalistiche waanzin, en om tegelijkertijd rijke bodemschatten voor weinig geld onder controle te krijgen (zoals Nederland later (weer?) deed bij de hulp aan de massale rooftocht tegen Iraq, waar nu Shell een deel van de olie mag wegroven.) Zoals bij een leeg geroofde winkel en vermoorde winkelbediendes met een ander geloof dan de buurt (en buurt-criminelen), het motief roof/moord zich opdringt en een werkhypothese voor de politie biedt, zo is dat ook het geval voor JoegoslaviŽ en de oorlog daar. Dit wordt versterkt door de moord op personen die door de overwinnaars (het westen) in schijn rechtspraak terecht gesteld zijn (niet toegelaten zich te laten behandelen door andere artsen dan die van de overwinnaar).

Ook een mogelijke langdurige (Amerikaanse?) campagne om (burger)oorlog te stoken in JoegoslaviŽ moet worden onderzocht, een campagne die mogelijk al tientallen jaren aan de gang was en het uiteindelijke doel had om op de 1 of andere manier macht over JoegoslaviŽ te krijgen. Deze onderwerpen behoren door Nederland te worden onderzocht, omdat dit daden door Nederlandse burgers en militairen en inlichtingen organisaties betreft.

Daden van niet-Nederlanders in JoegoslaviŽ behoren niet tot de Nederlandse Jurisdictie, niet met betrekking tot een politie onderzoek van feiten, nog met betrekking tot rechtspraak over eventuele gevonden feiten.

Er moet een onderzoek komen waarom in Nederland een schijn-rechtspraak is opgezet, die niet-Nederlanders probeerd te veroordelen voor daden tegen niet-Nederlanders op niet-Nederlands grondgebied. Ongetwijveld zal de juridische kant van zo'n onderzoek wijzen naar de (schijn) volkenrechtelijke organizaties (die geen zingevend mandaad krijgen van bevolkingen en vaak zeer corrupt zijn). De regels die dergelijke politiek gemotiveerde show-processen ondersteund moet zo snel mogelijk tot de grond worden afgebroken. Er moet worden onderzocht of er een zaak is tegen de mensen die met deze vorm van rechtspraak belast waren, of deze mensen de toen geldende regels hebben overtreden.

Er moet worden gekeken hoe het mogelijk wordt om de schade die de NAVO heeft aangericht in JoegoslaviŽ weer te herstellen is, hoe JoegoslaviŽ weer in zijn oude geschiedenis hersteld kan worden, op een manier dat geen bevolkingsgroep wordt overheerst door een andere, maar vooral hoe ze allen gevrijwaard kunnen worden van de westerse en NAVO agressie en bezetting. Wat moeten de herstel betalingen zijn voor eventuele geroofde ertsen en schade aan infrastructuur. Een idee is om de NAVO militairen in te zetten voor wederopbouw van infrastructuur - velen van wie waarschijnlijk niet wisten of konden weten dat de NAVO aan de top mogelijk een criminele organisatie is (of is geworden).

Het doel is de top te pakken en te berechten waar mogelijk, het is niet van groot belang om majoors of kapiteins te pakken die mogelijk fouten hebben gemaakt in hun tactieken. Dat zijn de kleine dingetjes. Het gaat om de grote dingen: waarom zaten die majoors en kapiteins met hun manschappen daar in dat verre land, wie heeft ze daarheen gestuurd, wie is verantwoordelijk voor de situatie die ontstaan is in JoegoslaviŽ en wie heeft daar de buit geroofd, zijn er verbanden tussen wie de buit aan het roven zijn op dit moment (aangenomen dat dit momenteel doorgaat, net als in Irak, de olievelden en mijnen zijn ongetwijveld nog lang niet leeg) en degenen die mogelijk oorlogje hebben gestookt en leugens verkocht in de media (zoals dat ergens een concentratie kamp was waar later bleek dat dit een los stuk prikkeldraad was; iets dat zeer veel lijkt op de leugens van de westerse media die de oorlog van Saddam Hussein / Irak tegen het steen en steenrijke Kuweit (min of meer een hek om een olieveld ten behoeve van machtsmisbruik door westerse machten over de olie daar) verkocht aan de westerse bevolkingen, het verhaal dat baby's op de grond waren gegooid door Iraakse soldaten, het geen later een leugen bleek.)

Er moet onderzocht worden welke media leugens hebben verkocht in die tijd, en of die media sindsdien hun leugens hebben recht gezet of niet, en vooral of dit bijtijds is gebeurd om een oorlog te kunnen stoppen en zo niet of dit verwijtbaar is gegeven de kennis van dat moment. Het zal bekeken moeten worden of het legaal is om grootscheepse leugens te verkopen in de media. Als het onder de vrijheid van meningsuiting valt, dan zal kunnen worden opgetreden door een lijst te maken van media die grootscheepse leugens hebben verkocht die veel mensen het leven hebben gekost. Door die lijst veldoende openbaar te maken en onder de aandacht te brengen (ook een vorm van vrijheid van meningsuiting), wordt het wellicht mogelijk de betreffende media te treffen. Het zou dan verder aan het volk zijn om de media niet meer met aandacht te belonen (marktwerking).

Niet-Nederlandse verdachten die in Nederland gevangen zitten voor daden niet op Nederlands grondgebied begaan moeten onmiddelijk worden uitgeleverd aan het land of gebied waarvan ze de nationaliteit van hebben, omdat wij als Nederland niet bevoegd zijn buiten onze Jurisdictie. Desgevraagd kunnen we wel verdachten overdragen aan de overheid van het betreffende land, aangenomen dat die overheid een serieus te nemen afspiegeling is van die bevolking (een buitenlandse bezettingsmacht over een volk geldt niet als een rechtmatige overheid, en derhalve is er waarschijnlijk in heel JoegoslaviŽ op dit moment niet sprake van enige gerechtigde overheid, net zoals dit in Irak en Afghanistan ook niet is - dit zijn immers slechts bezette landen met een schijn-regering om de thuis bevolkingen voor de gek te houden, alsmede om een schijn-democratie te hebben voor de aldaar levende bevolkingen; 'zolang ze maar doen wat wij willen'-democratie.)

Het is afschuwelijk wat de westerse mogendheden hebben gedaan in zowel Afghanistan als Irak, als in JoegoslaviŽ, als in zovele andere landen. Het gaat ver over de schijn tegen hebben heen, terwijl alleen al als de schijn tegen zit er grond is voor een grootscheeps onafhankelijk onderzoek omdat het hier gaat om de macht zelf.