Nederland

Herstel Grondwet met extra verdediging

   Gemeenten ratificeren Grondwetswijzigingen & elke wet.
  ------------------------------------------------------------


 Samenvatting: nou, voor wie zich verveelt dan maar ... (lol)
 Komt neer op concrete voorstel om de Grondwet te wijzigen, op
 het gebied van grondswetswijziging zelf: gemeenteraden stemmen
 voor het door de Staten Generaal uiteindelijk aangenomen
 voorstel; moeten hun volk inlichten dat ze daarover gaan stemmen;
 optie: de stemming is gewogen per inwoneraantal; de stemming
 is dynamisch over 10 jaar, totdat een meerderheid is bereikt,
 vanaf dat moment gaat de aftel klok van een jaar lopen en is
 er na een jaar nog een meerderheid dan tekend de Koning en kan
 er niet meer gestemd worden. Enige grondwetsartikelen moeten
 hiervoor gewijzigd worden, zoals vooral 137. Hoofdstuk 5 deel
 2 (verdragen) moeten geschrapt worden, omdat zij grondwetswijzigingen
 goedkeuren in een procedure die niet strookt met de grondwet of
 de principes waarop die is gebaseerd (dat is de coup van Kok.)

Even hierover door emmeren, want hier lijkt een oplossing te zitten:
Wat de Staten Generaal hebben gedaan in 2002 was onbehoorlijk, namelijk
de Grondwet omverwerpen zodat een verdrag boven de grondwet gaat (met
als doel de EU en VN verdragen hier een fundamenteler rechtsgrond te
geven dan onze eigen grondwet - let vooral op artikel 29 deel 3 van
de Universele verklaring van de rechten van de mens door de Verenigde
Naties, waarin staat dat je al die rechten kwijt bent als het de V.N.
niet goed uitkomt, hetgeen abnormaal is in dergelijke rechtenverklaringen
en dus mijns inziens een teken dat dit een heuse coup is tegen de
grondrechten.)

Deze coup van 2002 door Wim Kok (niet onwaarschijnlijk een marrionet
van de geheimzinne lobbyisten club met de 'Bilderberg club,' waarvan
het NL Koningshuis prominente leden zijn ?) is tussen neus & lippen
buiten serieus medeweten van het volk doorgevoerd: tussen de ingaande
en uitgaande kabinetten, zoals ze dat altijd doen terwijl de verkiezings-
strijd over iets heel anders gaat (het beeld van een gochelaar die met
zijn zakdoek fladdert links boven terwijl hij met rechts een munt in
zijn mond stopt doemt op ?). Verder is het duidelijk dat het volk niet
gecharmeerd is van de EU en de Euro, en protocollair gezien: de EU
grondwet is afgestemd.

Dus we hebben nu de volgende situatie:
- De EU grondwet is afgestemd, de EU is dus NIET de grondwet volgens
 het volk.
- Het draderige Bilderberg-netwerk heeft echter verdragen boven de
 grondwet gesteld tijdens de voor het volk onzichtbare coup van 2002
 (Hoofdstuk 5, deel 2 grondwet). Daarmee is de EU in die zin de grond-
 wet.
- Maar het volk heeft de EU als grondwet (in de vorm van die grondwet)
 weggestemd !

Wat nu als alle wetswijzigingen, en in verhoogde mate wijzigingen in
de Grondwet, eerst door alle gemeenteraden moeten ? Of beter gezegd:
een 50%+1 meerderheid aan stemmen moeten hebben (waarschijnlijk goed
om dit naar bevolkingsaantal te wegen; alhoewel daar ook argumenten
tegen zijn te verzinnen, zoals dat hoe groter de gemeente, hoe grover
de democratische afspiegeling en dus hoe minder geijkt die stem is
aan de echte wil van dat volk daar.) Je kan dan niet meer in het geniep
de Grondwet omver werpen. Als dit op zijn minst een hamerstuk is in
elke gemeente, hoe kan een volk het dan niet opmerken ?

Derhalve stel ik voor de Grondwet van NL te wijzigen als volgt.
- De bepalingen in Hoofdstuk 5 deel 2 over verdragen worden allen
 geschrapt. Daarmee is de Grondwet weer de Grondwet.

 Huidige artikel grondswetswijziging:

 --------------------------------------------------------------
Artikel 137

1.De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals
 zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.
2.De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door
 of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor
 zodanige wet splitsen.
3.Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid,
 wordt de Tweede Kamer ontbonden.
4.Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen
 beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering,
 bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met
 ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of
 vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee
 derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot
 verandering splitsen.
 --------------------------------------------------------------

lid 1
Het lijkt dat "De wet verklaart," (lid 1), betekend dat een
voorstel op een manier moet worden aangenomen, zoals dat ook
voor een wet geldt ? In dat geval zal dit gewijzigd moeten
worden in: "De Staten Generaal verklaren in een meerderheids-
besluit, dat ..." Reden: de manier waarop een wet wordt aan-
genomen wordt gewijzigd, omdat het door alle gemeenteraden
moet. Een hoop werk, mooi, laat dat maar lekker lang duren.
Uiteindelijk blijft het een meerderheidsbesluit, dus je kunt
daar uitkomen. Dit is niet hetzelfde als de oude patstellingen
toen er in de confederatie tot unanimiteit tussen de gewesten
gekomen moest worden.

lid 3 wordt niet geschrapt, ook al is het een beetje een
wassen neus. Maar het blijft behouden omdat het de wijziging
vertraagd, en sommige voorstellen kunnen vervallen na een
verkiezing zodat de gemeenteraden niet lastig gevallen worden
met slechte/impopulaire voorstellen die niet eens in de Staten
Generaal overeind blijven. Bij wijze van voeg je nog een
clausule toe dat de stemmingen tenminste X jaar uit elkaar
moeten liggen. Dus niet even alles rond de verkiezingen in
3 weken erdoor jassen, waarbij de waan van de dag de overhand
kan hebben.

lid 5 wordt lid 6, een nieuw lid 5 bevat de bepaling dat
alle gemeenteraden hierover moeten stemmen. Het lid bevat
ook een bepaling dat de gemeenteraad alvorens deze stemming
te houden het volk moet voorlichten en een openbare discussie
stimuleren. Dat hoeft dan verder niet teveel uitgewerkt te
worden, maar het is een middel om daar waar de gemeenteraad
dit te snel als sluitpost afhamert zonder dat het volk dat
in de gaten heeft, om daar die stemming op aan te vallen en
tot een herstemming op te roepen en desnoods af te dwingen
via de rechter (vanwege grondwet schending). Dit lid zou
in ieder geval achter het huidige lid 4 moeten, dat immers
over de aanname van het voorstel gaat.

Voorbeeld van een nieuw lid 5:
 De Gemeenteraden van het Koninkrijk [der Nederlanden] 
 geven een ongedeelde*) stem per gemeente over het voorstel**)
 dat is aangenomen door de Staten Generaal in tweede en
 laatste***) lezing. [Deze stemmen worden gewogen naar
 inwonersaantal in de gemeentes.****)] 

 Het voorstel blijft 10 jaar bestembaar door de Gemeenteraden,
 tenzij de Staten Generaal het voorstel bij meerderheidsbesluit
 terugtrekken. Als op enig moment in deze termijn een meerderheid
 voor de wijziging heeft gestemd, wordt na een jaar het voorstel
 door de Koning ondertekend, tenzij op dat moment die meerderheid
 niet meer aanwezig is wegens een wijziging van een stem in een
 gemeente. *5)

 Gemeenten mogen niet stemmen over een grondswetswijziging zoals
 hier bedoeld *6), dan na het volk ingelicht te hebben, en tot
 discussie over het voorstel te hebben gestimuleerd.

*) Ongedeeld betekend dat de gemeenteraad stemt als 1 man.
  1 raad, 1 stem (uit hoofde van versimpeling.)
**) Noem het toch nog "voorstel" ook al is het een definief
  voorstel, omdat anders de schijn wordt gewekt dat de wijziging
  er al door is en wetskracht heeft wellicht. Het gevaar daarmee
  is dat het lijkt alsof het een voorstel in eerdere lezing is in
  de Staten Generaal, terwijl het doel is dat eerst de SG er
  volledig hun best op doen, en dan pas de Gemeenteraden; dus
  vandaar ook "tweede en laatste lezing" toegevoegd (ok ik overdrijf
  nu wat wellicht; maar beter duidelijke wetgeving, dan kort maar
  vaag.)
***) Tweede en laatste, omdat je anders "laatste" zou kunnen
  lezen als "dit is het laatste waar we mee bezig waren,"
  in plaats van "dit is het uiteindelijke resultaat van de
  hele procedure, vanaf welk punt wij er wat ons betreft
  uit zijn en het af is." Het hele gebeuren over splitsen
  en 1ste en 2de lezing vind ik een beetje verwarrend,
  eerlijk gezegd. Je kan iets 2 keer lezen of bediscussieren,
  of wordt bedoeld (wat ik aan neem) de 1ste en dan de 2de
  Staten Generaal ? 
****) De optie van een gewogen stemming naar inwoneraantal.
*5) Tja doe eens creatief. Idee is: a) Gemeenten kunnen er best
  heel lang over doen om hier eindelijk over te beslissen. Ten
  tweede is er het risico dat een gemeente niet stemt, en daarmee
  de aanname blokkeert als de grondwet eist dat iedereen gestemt
  moet hebben. Het idee is dat je een soort levende discussie hebt,
  waarbij de stemming heen en weer kan schommelen over een periode.
  Als er een meerderheid is, dan is er nog een jaar de tijd om die
  ongedaan te krijgen. Lukt dat niet, dan is het erdoor en is het
  ook direct einde met deze procedure. Anders dreigt namelijk dat
  het toch weer een minderheid wordt, en wat doe je dan ? Dan zou
  je de wijziging moeten terugnemen, maar dat is op zichzelf weer
  een wijziging, waarvoor het hele traject geldt. Dus kap het af
  daar en wie toch weer terug wil, die moet weer vanaf a beginnen.
*6) Het idee is even om de gemeenteraad niet te dwingen niet
  te mogen praten en stemmen om over het even wat, inclusief
  formele verklaringen over de Grondwet; maar het exclusief
  toe te spitsen op dat wat meeteld in deze stemming. Gemeenteraad
  mag best stemmen over de grondwet als ze dat willen, ook zonder
  het volk in te lichten (?), maar dat is dan gewoon niet rechts-
  geldig voor deze stemming.
  
 --------------------------------------------------------------
Artikel 139

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal
aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in
werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.
 --------------------------------------------------------------

Achter "... Staten-Generaal aangenomen" moet dan komen:
", door de meerderheid der Gemeenteraden aangenomen."

Een andere methode is om ", door de Staten-Generaal .....
Koning bekrachtigd," te schrappen, omdat het een herhaling
is van hoe de grondwetswijziging wordt aangenomen. In het
algemeen lijkt het mij onverstandig om hoe je iets regelt
te herhalen in de wet, want het bemoeilijkt lezing en wijziging.
Laat dit artikel dan puur gaan over wanneer het in werking
treedt, en niet ook weer over hoe het wordt aangenomen.
Je kan eventueel wel "aangenomen volgens alle voorschriften
in deze Grondwet" tussen "De" en "veranderingen in de grondwet,"
in de 1ste zin zetten, om er op te wijzen dat dit iets is
naderhand (de gebeurtenissen van artikel 137).

*

Hoe je precies wetten wilt laten aannemen door gemeenten
laat ik maar even. Je kunt ook dezelfde procedure hanteren
als in bovenstaande, maar ik denk dat het ovedreven is
om daar weer mogelijk 10 jaar voor uit te trekken. Beter
lijkt me dan een veto-methode van "Als gemeenten binnen
termijn X tegen stemmen, en het vertegenwoordigt 50%+1
van het land, dan is het voorstel geen wet." Termijn X
kan dan een jaar zijn ofzo. Alle verwijzingen in de grondwet
naar "per wet" etc, waarmee dan bedoeld kan zijn dat de
Staten Generaal het alleen aannemen, moeten dan gewijzigd
worden (dus misschien was het niet zo slim om daar het 
spannend klinkende "per wet" (ofzo) voor te gebruiken, wat ook 
weer voor de leek verwarrend kan zijn want wat betekend dat 
precies, zoals in bovenstaande ? Wetten in advocaten jargon
zijn (wat mij betreft) geen wetten, maar stichten verwarring
en gaan tegen het principe in dat de wet openbaar is. Ja,
voor de advocaten duidelijk genoeg, voor de rest, wellicht
niet -- hou het ovedreven duidelijk en simpel !)